ZAP – Spotkanie z Prezesem Grupy

W dniu 21.06.2024 r. na zaproszenie Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przybyli na spotkanie z Prezesem Adamem Leszkiewiczem i Prezesem Hubertem Kamolą przedstawiciele 9 Organizacji Związkowych.

Podkreślono, że obecna sytuacja Zakładów Azotowych Puławy nie jest zadowalająca, a wręcz tragiczna – co nie jest tajemnicą. Nasza Spółka wymaga planu naprawczego. Wspomniano że obecnie trwają w naszej Spółce intensywne kontrole instytucji państwowych (NIK, CBA), a także mamy szereg audytów.

Nowy Zarząd postanowił ograniczyć koszty poprzez ograniczenia etatów, ponoć tylko menadżerskich,a także poprzez program dobrowolnych odejść na emerytury. W planach przewidziana jest zachęta finansowa dla pracowników do przejścia na emerytury nawet w przypadku, gdy brakuje im rok czasu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapewniono, że nie ma w planach zwolnień grupowych, ale został powołany Zespół Zadaniowy, który będzie miał na celu weryfikacje efektywności etatów administracyjnych poprzez ich optymalizację. Głównym celem jest uproszczenie rozbudowanej struktury zatrudnienia. Ponadto Zarząd zamierza zaktualizować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dostosowując go do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Związków Zawodowych będących jego Stronami.

Wspomniano również o problemie i propozycjach działań odnośnie napływu nawozów i produktów zbożowych ze Wschodu. Publiczne opisywanie tego punktu spotkania w powszechnie dostępnym Internecie nie leżałoby w interesie Zakładów. Informacje takie posiadają uczestniczące w spotkaniu Organizacje Związkowe. Członek naszego Związku w ZAP może je uzyskać telefonicznie od Przewodniczącego naszego Związku (DPD).

ZAP – negocjacje płacowe

W dniu 07.06.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ przy ZAP z Zespołem ds. negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2024 rok. W spotkaniu wzięli także udział Prezes Zarządu Pan Hubert Kamola oraz Członek Zarządu Pan Andrzej Skwarek.

Na wstępie Pan Prezes scharakteryzował uwarunkowania zewnętrzne, a następnie odniósł do nich sytuację Spółki i omówił działania podejmowane przez Zarząd.

Po krótkiej dyskusji udzielił odpowiedzi na pytania strony związkowej przedstawione poprzednio. Na prośbę o ich bezpośrednie zakomunikowanie załodze, zaoferował wystąpienie w rozgłośni zakładowej.

Dyskutowano również o nagrodzie na Dzień Chemika oraz wskaźniku wynagrodzeń na 2024.

Finalnie oba tematy pozostawiono do omówienia na kolejnym spotkaniu (ZB).

Tajemnicze spotkanie

Na spotkaniu z zespołem ds negocjacji wskaźnika wynagrodzeń w ZAP, jak również z Przewodniczącą zespołu ds. nagrody na Dzień Chemika nasza Organizacja odniosła wrażenie, że zespoły mają za zadanie uzyskać od Strony Społecznej zgodę na niewypłacanie pieniędzy przez Pracodawcę na rzecz Załogi. Smutne jest to, że prawie wszystkie dane, jakie Związki Zawodowe chciały pozyskać od Pracodawcy, według tego ostatniego są tajemnicą. Szkoda, że Pracodawca w tajemnicy nie wypłaca każdemu pracownikowi GA ZAP po 5300 zł (PM).

ZAP – posiedzenie Komisji Socjalnej

W dniu 24.05.2024 r. zebrała się Komisja Socjalna w sprawie opiniowania wniosków o pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych  GA ZAP na 2024 r. w kategoriach:

– remontowe,

– budowa/zakup domu/mieszkania,

– spłata kredytu.

Pożyczki zostały przyznane wszystkim osobom spełniającym wymagania regulaminu ZFŚS GA ZAP. Pracownicy składający wnioski zostaną powiadomieni o decyzji Komisji, przez Sekcję Socjalną w ciągu najbliższych dni (ZB)

NASZA KASA

W dniu 21 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej. W zebraniu uczestniczył tylko jeden przedstawiciel z zaproszonych Związków Zawodowych, mianowicie z naszego Związku. Na spotkaniu dokonano wyboru Przewodniczącego a także przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2023. Stan członków MKZP na koniec roku 2023 to 2 985 osób. Kasa zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy”, emerytów a także pracowników spółek córek. Głównym celem MKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz zapomóg w miarę posiadanych środków, na zasadach określonych w Statucie. Są to pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe.

Wysokość udzielanych pożyczek w MKZP jest różna: dla członków aktualnie wykonujący pracę zarobkową do wysokości wkładu członkowskiego lub według wprowadzonej tabeli.

Członkowie MKZP wpłacają comiesięczny wkład członkowski w wysokości: od 3% do 10% wynagrodzenia brutto; – pożyczka w wysokości 60.000 złotych nie jest pożyczką uzupełniającą. Natomiast emeryci i renciści do wysokości wkładu członkowskiego lub do wysokości dwukrotnie zgromadzonego wkładu, nie więcej niż 15.000 złotych (DPD).

Luxmed w ZAP

Na dzień 20.05.2024 r. przedstawiciele Związków Zawodowych GA ZAP zostali zaproszenie na spotkanie, gdzie przedstawione zostały wyniki negocjacji w sprawie pakietu medycznego (dotychczas LUXMED) dla pracowników GA SA. Spośród zgłoszonych ofert wybrany został ponownie LUXMED.

Aneks umowy dla pracowników całej Grupy jest obecnie podpisywany. Aneks obejmuje kolejne 3 lata. Podobnie jak dotychczas pracodawca ponosi 70 % kosztów pakietu. Nowością jest możliwość rozszerzania pakietu na dodatkowe usługi, jednakże różnicę w stosunku do pakietu „podstawowego” w całości pokrywa ubezpieczony pracownik.

Stawki, jak i szczegóły oferty zostaną udostępnione w intranecie (ZB).

ZAP – spotkanie w sprawie premii

Na spotkaniu Prezes poinformował, że jest zwolennikiem powołania zespołu ds. ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.

Przekazał Organizacjom Związkowym informację o sytuacji w Firmie.
Aktualnie opracowywany jest plan finansowy na 2024r.

Następne spotkania będą kontynuowane.
(PM)