ZAP – spotkanie w sprawie premii

Na spotkaniu Prezes poinformował, że jest zwolennikiem powołania zespołu ds. ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.

Przekazał Organizacjom Związkowym informację o sytuacji w Firmie.
Aktualnie opracowywany jest plan finansowy na 2024r.

Następne spotkania będą kontynuowane.
(PM)

Komisja BHP ZAP

W dniu 29.03.2024 obradowała komisja BHP ZAP

W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania zapoznali się z danymi dotyczącymi wypadków i ich przyczyn. Na terenie ZAP w I kw. 2024 odnotowano 9 wypadków, kolejne 3 incydenty mające miejsce w marcu są w trakcie rozpatrywania. Wszystkie stwierdzone wypadki zakwalifikowano jako mechanicznie i związane z przemieszczaniem się. W porównaniu do Spółek GA, wypadkowość w Puławach wypada poniżej średniej.

Kolejnym punktem była aktualizacja tabeli norm. Wszystkie zmiany związane były z reorganizacją struktury Spółki.

Przedstawione zostały również aktualne prace w kwestii instalacji dystrybutorów wody w miejsce napojów oferowanych przez STOZAP oraz elektronicznej wersji kartek żywnościowych. Prace i uzgodnienia w tym zakresie wciąż trwają.  

Ostatnim punktem była dyskusja na tematy różne, po której spotkanie zakończono.

(ZB)

SPZOZ w Puławach – Rada Społeczna

Starosta Puławski Danuta Smaga zwołała na dzień 14 marca 2024 r. posiedzenie Rady Społecznej działającej w SP  ZOZ w Puławach (Rada). Posiedzenie otworzył i propozycję porządku obrad  zaproponował Wicestarosta Ireneusz Rzepkowski. Przed przyjęciem porządku obrad Dyrektor SP ZOZ w Puławach (Szpital) Piotr Rybak poprosił o przyjęcie Wniosku do Rady Społecznej o utworzenie w Szpitalu nowej komórki organizacyjnej. Nikt z członków Rady nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku, ani porządku obrad. W głosowaniu Rada przyjęła wniosek i porządek obrad. Następnie Rada zaczęła realizować punkt po punkcie przyjęty porządek obrad. Najważniejsze z nich przyjęto w trybie uchwał.

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Szpitala za okres styczeń – grudzień 2023 roku.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Planu Inwestycyjnego Szpitala na lata 2023 – 2025.

3. Zaopiniowanie Planu Finansowego Szpitala na 2024 rok.

4. Zaopiniowanie Planu Inwestycyjnego Szpitala na lata 2024 – 2025.

Dyrektor Szpitala Piotr Rybak przed każdym głosowaniem w sposób zwięzły i merytoryczny omawiał istotne aspekty zadań ujętych ww. Planach.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad Wicestarosta Ireneusz Rzepkowski podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Rady.

Dyrektora Piotra Rybaka miałem przyjemność poznać, kiedy pierwszy raz objął ster uzdrowienia Szpitala w 2015 r. Zrobił na mnie wrażenie osoby kompetentnej, wierzącej w realizację zadań stojących przed poprawą funkcjonowania Szpitala. Puławski Szpital ma obecnie dobrą opinię, w którym usługi medyczne są na wysokim poziomie.

Ryszard Szubstarski

ZAP – Komisja Socjalna

W dniu dzisiejszym (21 marca br.) odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Przydzielono zapomogi bezzwrotne siedmiu pracownikom oraz 24 osobom będącymi emerytami lub rencistami.

Jeżeli zobaczycie tę informację w mediach społecznościowych, to zachęcamy do składania wniosków pracowników lub byłych pracowników o uzyskane pomocy socjalnej (bez względu na przynależność związkową).

(PM)

ZAP – Komisja Socjalna

W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej ZAP.

Wybrano miejscowości wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży: Mielno i Łukęcin. Zagraniczne: Bośnia i Hercegowina – Neum. Bułgaria: Złote Piaski.

Jednomyślnie obecne związki zawodowe zaproponowały podwyższenie o 1100 zł kwoty tytułem wczasów „pod gruszą”.

(PM)

ZAP – co dalej z pakietem Luxmed?

We środę, 31 stycznia br., odbyły się konsultacje społeczne ze związkami zawodowymi oceniające działanie pakietu Luxmed. Organizacje związkowe zaakceptowały z uwagami dalsze rozmowy o przedłużeniu pakietu Luxmed (PM).