Kondolencje

Z prawdziwym smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci Kol. Władysława Papugi. Władysława znałem od kilkudziesięciu lat. Nasza znajomość zacieśniła się w okresie działalności związkowej. Działaliśmy w różnych organizacjach związkowych, jednakże mieliśmy wspólny cel – obronę interesów pracowniczych. Władysław miał szczególną wrażliwość na los zakładów i na przestrzeganie praw pracowniczych. Tą swoją wrażliwością emanował na innych działaczy związkowych zarażając ich do zbiorowego działania na rzecz dobra wspólnego jakim są nasze Zakłady. Władysław na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako prawy i uczciwy Człowiek.

Rodzinie zmarłego Władysława Papugi składam wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

W imieniu Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego „SOLIDNOŚĆ” i jego Członków.

Ryszard Szubstarski

ZAP – posiedzenie Komisji BHP

W piątek 29.09.2023 r. o godzinie 10:00 w świetlicy budynku B6 na przedpolu zebrała się komisja BHP.

Na początku spotkania omówione zostały wypadki przy pracy, których w GA ZAP do dnia spotkania wystąpiło 17. Jak zauważono, średnio stanowiło to około połowę wypadków w porównaniu do lat ubiegłych. 

Kolejnym punktem było omówienie zmian w planie operacyjno ratowniczym GA ZAP. Większość z nich związana była z przejęciem uprawnień dla zdarzeń poza Spółką przez Państwową Straż Pożarną.

Następnie zaprezentowano nowe tabele norm, głównie na pakowniach, gdzie dopuszczono możliwość wyboru zabezpieczenia BHP w postaci rękawic i okularów ochronnych z uwagi na różne preferencje pracowników i wygodę użytkowania. Dodane zostały wkładki bawełniane do rękawic, które chronią na wypadek niskich i wysokich temperatur.

Przedstawiono też nowy system zaopatrywania w odzież ochronną, którego główną ideą jest dostępność odzieży dla pracowników od ręki. Omawiane były również prace nad zmianą sposobu zaopatrywania pracowników w wodę pitną. Na podstawie bardzo dobrych opinii pracowników  korzystających z testowo ustawionych dystrybutorów wody, miały by one zastąpić tę z rozlewni STOZAP. Przedstawiono także pomysły na zastąpienie dotychczasowych – papierowych kartek żywnościowych elektronicznymi formami rozliczeń posiłków profilaktycznych. Wszystkie trzy sprawy są w trakcie uzgodnień.

Dyskutowano także kwestie badań okresowych i problemy związane ze zwiększoną ich liczbą po okresie pandemii. Po dyskusji nastąpiło podsumowanie i na tym spotkanie zakończono. (ZB)

ZAP – Komisja socjalna

W dniu 19.09.2023 r. odbyło się kolejne  w tym roku posiedzenie Komisji Socjalnej dotyczące przyznania zapomóg pieniężnych dla naszych pracowników i ich rodzin a także dla emerytów i rencistów.

O bezzwrotną pomoc finansową ubiegało się 9 pracowników, jedno dziecko zmarłego pracownika i 10 emerytów. Zgodnie z ustalonym zasadami na rok 2023 a także od oceny sytuacji wnioskodawcy przez Komisję Socjalną z udziałem wszystkich przedstawicieli związkowych  udzielona została pomoc finansowa.

Każda z ubiegających się osób udokumentowała swoją  trudną sytuację materialną w oparciu o przedstawione rachunki/faktury a także zaświadczenia lekarskie świadczące o przebytej  chorobie czy kosztownym i długotrwałym leczeniu. 

Pozytywnie rozpatrzono wszystkie udokumentowane wnioski dostarczone od rencistów i emerytów, natomiast w przypadku pracowników świadczenie przyznano 8 osobom.

Największa przydzielona zapomoga dla naszego pracownika wyniosła 1200 zł, kolejne świadczenia w wysokości  1000 , 800 czy 600  zł przyznane zostały osobom  zgodnie z wprowadzoną tabelą w oparciu o dochód netto przypadający na 1 osobę w rodzinie. 

Ponadto Komisja Socjalna poinformowała o zorganizowaniu Balu Seniora w dniu 19 października br.  dla wszystkich emerytów i rencistów, a także dokonano również wyboru kontrahenta oprawy muzycznej.