ZAP – spotkanie Zarządu ze Związkami

W dniu 23 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie Zarządu ZAP z Organizacjami Związkowymi. Tematem głównym było przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy w pięcibrygadówce do października 2024 r. Również przedstawiono zmiany kadrowe dotyczące zarządzania pionami Firmy. Powraca temat wiarygodności podawanych danych odnośnie liczebności Członków Związku (PM).

ZAP – Komisja Socjalna

W dniu 10.07.2024 r. zebrała się Komisja Socjalna w sprawie zaopiniowania wniosków pracowników oraz emerytów i rencistów GA ZAP ubiegających się o bezzwrotną pomoc finansową z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Komisja Socjalna pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski spełniające wymagania regulaminu ZFŚS GA ZAP oraz przyznała zapomogi zgodnie z przyjętymi założeniami. Pracownicy składający wnioski zostaną powiadomieni o decyzji Komisji przez Sekcję Socjalną w ciągu najbliższych dni (ZB).

ZAP – Spotkanie z Prezesem Grupy

W dniu 21.06.2024 r. na zaproszenie Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przybyli na spotkanie z Prezesem Adamem Leszkiewiczem i Prezesem Hubertem Kamolą przedstawiciele 9 Organizacji Związkowych.

Podkreślono, że obecna sytuacja Zakładów Azotowych Puławy nie jest zadowalająca, a wręcz tragiczna – co nie jest tajemnicą. Nasza Spółka wymaga planu naprawczego. Wspomniano że obecnie trwają w naszej Spółce intensywne kontrole instytucji państwowych (NIK, CBA), a także mamy szereg audytów.

Nowy Zarząd postanowił ograniczyć koszty poprzez ograniczenia etatów, ponoć tylko menadżerskich,a także poprzez program dobrowolnych odejść na emerytury. W planach przewidziana jest zachęta finansowa dla pracowników do przejścia na emerytury nawet w przypadku, gdy brakuje im rok czasu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapewniono, że nie ma w planach zwolnień grupowych, ale został powołany Zespół Zadaniowy, który będzie miał na celu weryfikacje efektywności etatów administracyjnych poprzez ich optymalizację. Głównym celem jest uproszczenie rozbudowanej struktury zatrudnienia. Ponadto Zarząd zamierza zaktualizować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dostosowując go do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Związków Zawodowych będących jego Stronami.

Wspomniano również o problemie i propozycjach działań odnośnie napływu nawozów i produktów zbożowych ze Wschodu. Publiczne opisywanie tego punktu spotkania w powszechnie dostępnym Internecie nie leżałoby w interesie Zakładów. Informacje takie posiadają uczestniczące w spotkaniu Organizacje Związkowe. Członek naszego Związku w ZAP może je uzyskać telefonicznie od Przewodniczącego naszego Związku (DPD).

ZAP – negocjacje płacowe

W dniu 07.06.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ przy ZAP z Zespołem ds. negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2024 rok. W spotkaniu wzięli także udział Prezes Zarządu Pan Hubert Kamola oraz Członek Zarządu Pan Andrzej Skwarek.

Na wstępie Pan Prezes scharakteryzował uwarunkowania zewnętrzne, a następnie odniósł do nich sytuację Spółki i omówił działania podejmowane przez Zarząd.

Po krótkiej dyskusji udzielił odpowiedzi na pytania strony związkowej przedstawione poprzednio. Na prośbę o ich bezpośrednie zakomunikowanie załodze, zaoferował wystąpienie w rozgłośni zakładowej.

Dyskutowano również o nagrodzie na Dzień Chemika oraz wskaźniku wynagrodzeń na 2024.

Finalnie oba tematy pozostawiono do omówienia na kolejnym spotkaniu (ZB).

Tajemnicze spotkanie

Na spotkaniu z zespołem ds negocjacji wskaźnika wynagrodzeń w ZAP, jak również z Przewodniczącą zespołu ds. nagrody na Dzień Chemika nasza Organizacja odniosła wrażenie, że zespoły mają za zadanie uzyskać od Strony Społecznej zgodę na niewypłacanie pieniędzy przez Pracodawcę na rzecz Załogi. Smutne jest to, że prawie wszystkie dane, jakie Związki Zawodowe chciały pozyskać od Pracodawcy, według tego ostatniego są tajemnicą. Szkoda, że Pracodawca w tajemnicy nie wypłaca każdemu pracownikowi GA ZAP po 5300 zł (PM).