OCENA OBECNEJ SYTUACJI W GRUPIE AZOTY ZAKŁADACH AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

Z uwagi na podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego etap badań dotyczących przejęcia Zakładów Azotowych w Puławach przez Orlen przedstawiamy nasze stanowisko na temat trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Spółka:

1. Uważamy, że do zaistniałej trudnej sytuacji ekonomiczno–finansowej doprowadziło nieudolne zarządzanie Spółką w ostatnich latach, oraz brak w tym czasie jakichkolwiek pozytywnych działań ze strony właściciela – Grupy Azoty w Tarnowie, jak i Skarbu Państwa.

Niewłaściwa i spóźniona reakcja na zmianę czynników zewnętrznych, przyzwolenie na bogacenie się innych spółek Skarbu Państwa kosztem Puław, „rozpasany do bizantyjskich” rozmiarów sponsoring, opóźnione i w wielu przypadkach nietrafione inwestycje, to tylko niektóre błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji.

  2. Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy od organów naszej Spółki, Grupy Azoty
  w Tarnowie oraz Państwa Polskiego, w tym Ministerstwa Aktywów Państwowych, które doprowadziły i dopuściły do obecnej sytuacji działań jednoznacznych i zdecydowanych
  w celu wyprowadzenia naszej Spółki z kryzysu i powrotu na drogę rozwoju.

  3. Nie będziemy wypowiadali się na temat działań Spółki Orlen, dopóki nie będą znane konkretne propozycje dla Puław, które nie zostały nam przedstawione w obiecanym terminie. Dnia 6 czerwca 2023 r. Prezes Orlenu dał nam do zrozumienia, że w przypadku przejęcia Puław, planowana jest likwidacja Spółki Akcyjnej w Puławach, a my doskonale wiemy, że to nie jest krok w kierunku rozwoju Puław a wręcz w ich dalszym uprzedmiotowieniu!

  Uważamy, że priorytetowa droga  wyjścia Puław z kryzysu powinna być oparta
  o samodzielne  jej funkcjonowanie, bez żadnego podporządkowania pionowego pod inną Spółkę. Będzie to oczywiście możliwe po zrekompensowaniu miliardowych danin przekazanych przez Puławy głównie do Tarnowa oraz innych strat poniesionych w wyniku tej wieloletniej zależności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne i globalne oraz jeszcze posiadane przez Puławy zasoby materialne i intelektualne uważamy, że samodzielnie zarządzane Puławy są w stanie w ciągu kilku lat wrócić do roli jednego z globalnych championów produkcji nawozowo – chemicznej.

  Spółka nasza, nigdy w historii nie korzystała z finansowej pomocy państwa i teraz też takiej pomocy nie potrzebuje. Potrzebuje zaś działań przywracających jej zdolność samostanowienia z profesjonalnym Zarządem dbającym o interesy Puław.

  4. Jako odpowiedzialne związki zawodowe uważamy, że najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji i sprzedaży, a tym samym utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

  Nie będziemy więc prowadzili „wazeliniarskiej” dyskusji zarówno z Orlen jak i z Zarządem Spółki, czyli z tymi, którzy według naszej oceny  przyczynili się do obecnej sytuacji,  dopóki nie będą przedstawione konkretne propozycje programowe. Będziemy twardo żądali realnych programów wyjścia z niezawinionego przez pracowników kryzysu, zabezpieczenia miejsc pracy i warunków płacowych oraz zabezpieczenia Puław przed drenażem finansowym przez inne regiony Polski.

  5. Aby powyższy scenariusz zakończył się sukcesem, konieczna jest jedność i poparcie załogi oraz współpraca związków zawodowych. Sytuacja Spółki jest bardzo trudna i wszelkie działania kolaboracyjne z rządzącymi są igraniem z losem pracowników, firmy i Puław.

  ZAP – Komisja BHP

  Dnia 28.06.2023 r. członkowie komisji BHP spotkali się pod budynkiem H58 w celu przeglądu warunków pracy Wydziału Kwasu Azotowego oraz Pakowni Saletry Amonowej. Komisja zweryfikowała stan instalacji oraz pomieszczeń socjalnych pod kątem spełniania wymogów BHP oraz pod względem wypełnienia dotychczasowych zaleceń. Wizytowano także ostatnio poczynione usprawnienia i inwestycje. Inspektorzy BHP dokumentowali wybrane obszary obiektów w trakcie oględzin. (ZB).

  ZAP – Komisja Socjalna

  W dniu 22 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Odrzucono 1 wniosek. Komisja zaakceptowała dopłaty do korzystania z basenów na terenie miasta ze względu na brak możliwości korzystania przez rodziny i pracowników z basenów na Wólce Profeckiej. (PM)

  Spotkanie w sprawie zmian w kodeksie pracy praca zdalna i procedura trzeźwości

  W dniu 06.06.2023r. odbyło się trzecie spotkanie członków Zespołu Zadaniowego (ZZ) z przedstawicielami organizacji związkowych:

  Na spotkaniu omówione zostały zmiany zaproponowane przez stronę związkową. Przewodniczący ZZ oświadczył, że uwagi zgłoszone przez stronę związkową zostały uwzględnione, poza punktem wskazującym dodatkowe kryteria pracy zdalnej dla osób spoza grupy uprzywilejowanej tj. mieszkać nie dalej niż 60 km od Puław, posiadać staż pracy co najmniej 10 lat w GA ZAP oraz stawkę zaszeregowania w kategorii innej niż A.

  Stanowisko ZZ skomentował Mecenas wskazując na zapisy prawne mówiące o zaistnieniu zjawiska nierównego traktowania pracowników, w przypadku wdrożenia zaproponowanych kryteriów. Organizacje związkowe przeanalizują wyjaśnienia złożone przez Pana Mecenasa i przekażą Zespołowi ostateczną decyzję.

  Uwzględniono propozycję strony związkowej doprecyzowującą zapis odnośnie odmowy pracy zdalnej dla pracowników spoza grupy uprzywilejowanej, o konieczność pisemnego poinformowania pracownika wraz z uzasadnieniem odmowy. (ZB)

  Relacja ze spotkania z prezesem PKN ORLEN Danielem Obajtkiem w dniu 6 czerwca 2023 roku

  Spotkanie rozpoczął prezes D. Obajtek, poddając gruntownej krytyce konstrukcję Grupy Azoty. Jego zdaniem dokonująca się kanibalizacja przedsiębiorstwa lepszego przez gorsze wynika z konstrukcji ich połączenia i jeżeli szybko nie nastąpi rozłączenie, dojdzie do tragedii. W pełni zgodziliśmy się z tymi wnioskami.

  Prezes Obajtek zadeklarował zamiar odkupienia akcji ,,Puław” od tarnowskiej spółki. O okresie około półtora do dwóch miesięcy przedstawi nam kalendarz przejęcia. Następnie przeprowadzone zostaną negocjacje zabezpieczeń dla pracowników. Przejęcie miałoby nastąpić do końca bieżącego roku.

  Zapytaliśmy prezesa, jak mamy traktować deklaracje padające z ust prezesa kontrolowanej przez skarb państwa spółki, którego po jesiennych wyborach może już nie być. Bronił się mówiąc, że nie da się bardziej skrócić tego procesu.

  Komitet Obrony Puław