SPZOZ w Puławach – Rada Społeczna

Starosta Puławski Danuta Smaga zwołała na dzień 14 marca 2024 r. posiedzenie Rady Społecznej działającej w SP  ZOZ w Puławach (Rada). Posiedzenie otworzył i propozycję porządku obrad  zaproponował Wicestarosta Ireneusz Rzepkowski. Przed przyjęciem porządku obrad Dyrektor SP ZOZ w Puławach (Szpital) Piotr Rybak poprosił o przyjęcie Wniosku do Rady Społecznej o utworzenie w Szpitalu nowej komórki organizacyjnej. Nikt z członków Rady nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku, ani porządku obrad. W głosowaniu Rada przyjęła wniosek i porządek obrad. Następnie Rada zaczęła realizować punkt po punkcie przyjęty porządek obrad. Najważniejsze z nich przyjęto w trybie uchwał.

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Szpitala za okres styczeń – grudzień 2023 roku.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Planu Inwestycyjnego Szpitala na lata 2023 – 2025.

3. Zaopiniowanie Planu Finansowego Szpitala na 2024 rok.

4. Zaopiniowanie Planu Inwestycyjnego Szpitala na lata 2024 – 2025.

Dyrektor Szpitala Piotr Rybak przed każdym głosowaniem w sposób zwięzły i merytoryczny omawiał istotne aspekty zadań ujętych ww. Planach.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad Wicestarosta Ireneusz Rzepkowski podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Rady.

Dyrektora Piotra Rybaka miałem przyjemność poznać, kiedy pierwszy raz objął ster uzdrowienia Szpitala w 2015 r. Zrobił na mnie wrażenie osoby kompetentnej, wierzącej w realizację zadań stojących przed poprawą funkcjonowania Szpitala. Puławski Szpital ma obecnie dobrą opinię, w którym usługi medyczne są na wysokim poziomie.

Ryszard Szubstarski