NASZA KASA

W dniu 21 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej. W zebraniu uczestniczył tylko jeden przedstawiciel z zaproszonych Związków Zawodowych, mianowicie z naszego Związku. Na spotkaniu dokonano wyboru Przewodniczącego a także przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2023. Stan członków MKZP na koniec roku 2023 to 2 985 osób. Kasa zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy”, emerytów a także pracowników spółek córek. Głównym celem MKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz zapomóg w miarę posiadanych środków, na zasadach określonych w Statucie. Są to pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe.

Wysokość udzielanych pożyczek w MKZP jest różna: dla członków aktualnie wykonujący pracę zarobkową do wysokości wkładu członkowskiego lub według wprowadzonej tabeli.

Członkowie MKZP wpłacają comiesięczny wkład członkowski w wysokości: od 3% do 10% wynagrodzenia brutto; – pożyczka w wysokości 60.000 złotych nie jest pożyczką uzupełniającą. Natomiast emeryci i renciści do wysokości wkładu członkowskiego lub do wysokości dwukrotnie zgromadzonego wkładu, nie więcej niż 15.000 złotych (DPD).